indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024/ indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 indonesia2024 قابل توجه متقاضیان آزمون جامع – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

قابل توجه متقاضیان آزمون جامع

به اطلاع دانشجویان دکترای متقاضی آزمون جامع می‌رساند که آزمون جامع شفاهی در روز دوشنبه مورخ ۸/۳/۱۴۰۲ برگزار می‌گردد، لذا لازم است سمیناری (با موضوع مورد تأیید استاد راهنما در قالب مباحث نظری) به مدت ۱۵ دقیقه ارائه نموده و پس از آن به سوالات اساتید ممتحن پاسخ دهند. شایان ذکر است که مطابق آئین‌نامه دکترا، حضور اساتید راهنما و ممتحنین مربوطه در جلسه فوق الذکر الزامی می‌باشد و لازم است هماهنگی‌های لازم جهت ارائه در موعد مقرر توسط دانشجو صورت پذیرد.
جدول زمان‌بندی آزمون کتبی