برگزاری سمینار پایان‌دوره پسا دکترای آقای دکتر سعید شهسواری

بدینوسیله اعلام می‌شود که سمینار “گسترش و مطالعه جامع مدل‌های ساختار انرژی مربوط به فیلم اکسیدی دولایه به همراه بررسی اثرات متناظر بر تنش تسلیم از نقطه نظر مدل‌های گسترش‌یافته” در روز یکشنبه ۱۰ تیرماه جاری ساعت ۱۱ صبح در سالن آمفی‌تأثر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار می‌شود. ورود برای عموم آزاد است.

استاد راهنما: آقای پروفسور بوترابی

استاد مشاور: آقای پروفسور جان کمبل