قابل توجه پذیرفته‌شدگان مصاحبه دکتری ۱۴۰۳

بدینوسیله فایل راهنمای ثبت نام و بارگزاری مدارک در سامانه گلستان جهت بهره برداری پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی تقدیم می گردد.