album album 1/8 album
album
10
Slower
Faster
  تصاویر مربوط به انجمن علمی دانشکده   album

در این آلبوم تصاویر مربوط به انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی و نیز تصاویری از فرآیندهای متالورژی از شرکت هایی که مورد بازدید دانشجویان قرار گرفته است، مشاهده می کنید.

[ ] [فهرست آلبوم‌ها ]