ریاست دانشکده

دکتر مسعود هاشمی نیاسری

ریاست دانشکده

تلفن تماس: ۷۷۴۵۹۱۵۱
دورنگار :۷۷۲۴۰۴۸۰
mhashemi@iust.ac.ir

همکاران حوزه ریاست

موسی قلعه نویی

امور جمعداری

تلفن:73228854

ایمیل:ghalenoei@iust.ac.ir

محمد طه حاجی آبادی

مسئول دفتر دانشکده

تلفن:73228801-73228800

ایمیل: hajiabadi@iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

تلفن مستقیم: 77459151
فاکس: 77240480
ایمیل: