قابل توجه دانشجویان دکترای متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی ورودی۱۴۰۰

نظر به اعلام سهمیه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان ورودی ۱۴۰۰، از کلیه متقاضیان درخواست می‌گردد نسبت به ارایه مدارک لازم حداکثر تا پایان تیرماه جاری به تحصیلات تکمیلی دانشکده اقدام نمایند.

مدارک لازم:

۱- صفحه اول مقالات یا نامه پذیرش

۲- توضیحات مربوط به ضرورت استفاده از فرصت تحقیقاتی یک صفحه با تایید استاد راهنما

۳- نامه پذیرش از محل انجام فرصت مطالعاتی

 

فرم‌ها و اطلاعات لازم در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آدرس ذیل:

http://pga.iust.ac.ir

تحصیلات تکمیلی دانشکده