بیانیه مأموریت دانشکده

 

دانشکده مهندسی مواد، مأموریت خود را آموزش به‌روز دانشجویان در کلیه مقاطع و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای سازمانها و کارخانجات و موسسات صنعتی می‌داند. همچنین تدوین گزاره‌های علمی، طراحی و ارائه دانش فنی نمونه صنعتی و تجاری و رفع موانع تولید انبوه و قرار گرفتن در چرخه تاریخی تبدیل گزاره‌های علمی به صنعتی، از مأموریتهای اصلی این دانشکده است.

به‌طور‌کلی مأموریت دانشکده به قرار زیر است:

تربیت نیروی انسانی کارآمد، کارآفرین، متعهد و مسئولیت پذیر

تأسیس مراکز نوآوری جهت تبدیل گزاره‌های علمی به فرایندهای طراحی و ساخت نمونه صنعتی و تجاری و تولید انبوه

ارتباط منطقی و محصول محور با صنایع کشور به منظور حل مشکلات تعیین کننده صنعتی و علمی

به‌روزرسانی کلیه مسائل آموزشی و پژوهشی و اصلاح برخورد نیروی انسانی با پدیده‌های جدید علمی و صنعتی از طریق تعامل با دانشکده‌های مهندسی مواد جهان

تمرکز بر عملیاتی کردن بعضی از گزاره‌های علمی در آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده به منظور درک چگونگی مشکلات صنعتی

بیانیه ارزش دانشکده

دانشکده مهندسی مواد خود را ملزم به تحقق ارزشهای زیر می‌داند:احترام و ارج نهادن به کرامت انسانی و ارزشهای اخلاقی. ارتقاء مأموریتهای دانشکده با جذب کادر علمی دانشمند، پارسا و مسئولیت پذیر، نیروی انسانی کارآمد، خلاق، به‌روزرسانی شکل برخورد با گروههای آموزشی و عناوین دروس مبتنی بر دانشکده‌های مهندسی بسیار خوب جهانشناسایی دانشجویان با استعداد و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی در آنها