کارآموزی

راهنمای مراحل انجام دوره کارآموزی برای دانشجویان کارشناسی به شرح زیر است:

 1. مراجعه به صفحه کارآموزی در وبسایت دانشکده و مطالعه آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوطه (نیاز است تا دانشجویان محترم آیین‌نامه‌های مربوطه را با دقت مطالعه کرده و طبق آن عمل نمایند)؛
 2. ارتباط با اساتید دانشکده مهندسی مواد و متالورژی در گرایش‌های مربوطه و تعیین استاد کارآموزی؛
 3. ارتباط با شرکت‌های مرتبط با رشته مهندسی مواد و متالورژی جهت تعیین محل کارآموزی با نظر استاد کارآموزی؛

تبصره: انتخاب محل کارآموزی می‌تواند از یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی زیر صورت گیرد:

 1. مراجعه به سامانه گلستان و ثبت درخواست کارآموزی به همراه تکمیل اطلاعات درخواستی (ثبت استاد کارآموزی و اطلاعات شرکت)؛
 2. نیاز است تا درخواست کارآموزی ثبت شده توسط دانشجو در سامانه گلستان، به ترتیب توسط استاد کارآموزی، مدیر کارآموزی و در نهایت کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده (سرکار خانم طوسی) تأیید شود؛
 3. دریافت معرفی‌نامه کارآموزی از کارشناس ارتباط با صنعت دانشکده؛
 4. دانلود فرم‌های کارآموزی (فرم گزارش سرپرست کارآموزی، فرم گزارش مشروح هفتگی و فرم ارزیابی واحد صنعتی)؛
 5. مراجعه به محل کارآموزی جهت معرفی، هماهنگی و شروع دروه کارآموزی و تحویل معرفی‌نامه و فرم‌های مذکور به شرکت؛
 6. دریافت گواهی انجام کارآموزی از شرکت مربوطه بعد از اتمام دوره کارآموزی حاوی مهر و امضای شرکت (قید مدت زمان کارآموزی ۲۴۰ ساعت برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ به بعد و ۳۶۰ ساعت برای سایر دانشجویان در گواهی الزامی می‌باشد
 7. تکمیل فرم‌های کارآموزی توسط شرکت (حاوی مهر و امضای شرکت)؛
 8. نگارش گزارش کارآموزی توسط دانشجو مطابق دستورالعمل مربوطه؛
 9. طراحی پوستر از فعالیت‌های انجام شده در محل کارآموزی (الزامی است)؛
 10. بارگذاری گواهی انجام کارآموزی، گزارش کارآموزی، فرم‌های کارآموزی و فایل پوستر طراحی شده در سامانه گلستان.

ملاحظات

 • اساتید محترم می‌توانند حداکثر ۳ دانشجوی کارآموزی را انتخاب نمایند؛
 • از ۲۰ نمره کارآموزی، ۱۵ نمره در اختیار استاد کارآموزی و ۵ نمره در اختیار دفتر کارآموزی دانشکده است؛
 • مدت زمان دوره کارآموزی برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ به بعد ۲۴۰ ساعت و برای سایر دانشجویان ۳۶۰ ساعت است؛
 • در صورت بازدید اساتید محترم از محل کارآموزی و ارائه گزارش در قالب فرم بازدید، اعتبار پژوهشی داخلی ایشان مطابق آیین‌نامه مربوطه افزایش خواهد یافت.
 • ثبت نهایی نمره کارآموزی منوط به ارائه تمامی مدارک (گواهی انجام کارآموزی، گزارش کارآموزی، فرم‌های کارآموزی و فایل پوستر طراحی شده) در سامانه گلستان است. ارسال فایل پوستر کارآموزی در سامانه گلستان الزامی بوده و در صورت عدم ارسال، نمره کارآموزی ثبت نخواهد شد.
 • طبق مصوبه شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده، دانشجویانی می‌توانند برای اخذ واحد کارآموزی اقدام کنند که حداقل ۱۰۰ واحد گذرانده باشند.
 • دانشجویان هر گروه باید با اساتید همان گروه کارآموزی خود را بگذرانند.