با توجه به اهمیت آموزش عملی و کاربردی، دانشکده مهندسی   دانشگاه علم و صنعت ایران دارای آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های متعددی در حوزه‌های تخصصی مرتبط با سرفصل دروس مصوب می‌باشد. در مجموع   آزمایشگاه آموزشی (شامل آزمایشگاه‌های  ) و ۶ کارگاه آموزشی (کارگاه‌های  ) محیطی عملی و کاربردی را برای آموزش‌های حرفه‌ای مهندسی  فراهم می‌نمایند.

آزمایشگاه‌های آموزشی