۹۹+
دانشجو

۹۹+
هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

گروه طراحی مواد

دکتر
مدیر گروه طراحی مواد

محورهای پژوهشی طراحی مواد

محورهای پژوهشی شماره ۱

محورهای پژوهشی شماره ۲

اعضای اصلی طراحی مواد

دکتر روح اله عشیری، استادیار

مواد پیشرفته و نانومتری
پدیده شناسی و مطالعات مکانیزی
جوشکاری و اتصال – متالورژی فیزیکی

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی گروه طراحی مواد

نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.