معاون و مدیران پژوهش و فناوری

دکتر سید مرتضی مسعودپناه

معاون پژوهشی دانشکده

صفحه شخصی
تلفن:۷۳۲۲۸۸۸۶-۰۲۱
masoodpanah@iust.ac.i

کارشناسان پژوهش و فناوری

الهام ملک محمدی

کارشناس ارشد پژوهشی

تلفن۷۳۲۲۸۸۶۸

ایمیل: maleke@iust.ac.ir

مهندس علی اکبر کریمی

کارشناس امور رایانه

تلفن:۷۳۲۲۸۸۴۱

ایمیل: karimia@iust.ac.ir

زهرا محقق طوسی

کارشناس امور پژوهشی

تلفن:۷۳۲۲۸۸۸۲

ایمیل:tousiz@iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

تلفن  :
فاکس:
ایمیل:

Telegram