معاون و مدیران پژوهش و فناوری

دکتر سید مرتضی مسعودپناه

معاون پژوهشی دانشکده

صفحه شخصی
تلفن:۷۳۲۲۸۸۸۶-۰۲۱
masoodpanah@iust.ac.ir

دکتر امیر محمود بخشایش

مدیر پژوهش، فناوری و بین‌الملل دانشکده

صفحه شخصی
تلفن:۷۳۲۲۸۸۷۸-۰۲۱
bakhshayesh@iust.ac.ir

کارشناسان پژوهش و فناوری

الهام ملک محمدی

کارشناس ارشد پژوهشی

تلفن۷۳۲۲۸۸۶۸

ایمیل: maleke@iust.ac.ir

مهندس علی اکبر کریمی

کارشناس امور رایانه

تلفن:۷۳۲۲۸۸۴۱

ایمیل: karimia@iust.ac.ir

زهرا محقق طوسی

کارشناس امور پژوهشی

تلفن:۷۳۲۲۸۸۸۲

ایمیل:tousiz@iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

تلفن  :۷۷۴۵۹۱۵۱-۰۲۱
فاکس:۷۷۲۴۰۴۸۰-۰۲۱
ایمیل:

Telegram