ریاست دانشکده

دکتر سید محمدعلی بوترابی

ریاست دانشکده

تلفن تماس: ۷۷۴۵۹۱۵۱
دورنگار :۷۷۲۴۰۴۸۰
boutorabi@iust.ac.ir

همکاران حوزه ریاست

موسی قلعه نویی

امور جمعداری

تلفن:۷۳۲۲۸۸۵۴

ایمیل:ghalenoei@iust.ac.ir

محمد طه حاجی آبادی

مسئول دفتر دانشکده

تلفن:۷۳۲۲۸۸۰۱-۷۳۲۲۸۸۰۰

ایمیل: hajiabadi@iust.ac.ir

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

تلفن مستقیم:
فاکس:
ایمیل: